Dret societari

Constitució de societats mercantils (SA, SRL, etc.). Assessorament a empreses. Redacció d’actes, canvis de domicili social, presentació de comptes anuals… Transformació, escissió, fusió, adquisició i absorció de societats. Reestructuracions empresarials. Liquidació i dissolució de societats. Impugnació judicial d’acords socials. Responsabilitat dels administradors. Protocols familiars.

Contractació comercial

Assessorament i redacció de tot tipus de contractes (compravenda mercantil, comissió, agència, distribució, concessió, franquícia, leasing, assegurança, societat, subministrament, transport…). Joint ventures, aliances estratègiques i inversions internacionals.

Dret de consum

Contractes d’adhesió, clàusules abusives i condicions generals de la contractació. Publicitat i ofertes enganyoses. Contractes a distància i celebrats fora dels establiments mercantils. Venda a terminis i crèdits al consum. Responsabilitat per productes defectuosos. Regulació sectorial (aparells d’ús domèstic, contractes bancaris, productes alimentaris, tèxtils i industrials, productes sanitaris i medicaments, serveis telefònics i de subministrament d’energia elèctrica, serveis de tallers de reparació de vehicles…). Regulació sectorial relativa als viatges, vacances i circuïts combinats, i l’activitat de les agències de viatges. Procediments judicials i extrajudicials de protecció de consumidors i usuaris. Arbitratges de consum.

Dret bancari i financer

Assessorament integral en matèria de contractació bancària (hipoteques, préstecs, penyores, avals, compte corrent, línies de descompte, fons d’inversió…). Execucions hipotecàries. Nul·litat de clàusules abusives (interessos, clàusules terra sostre…). Permutes financeres o swaps.

Dret de la propietat industrial i intel·lectual i defensa de la competència

Patents i marques. Propietat intel·lectual, drets d’imatge i drets audiovisuals. Publicitat. Cartells i acords anticompetitius, abusos de posicions de domini i competència deslleial.

Dret concursal

Reestructuració de deutes, sol·licitud i tramitació de concursos de creditors, reclamacions contra societats i particulars en concurs. Tramitació judicial de procediments d’insolvència. Defensa dels crèdits dels creditors en situacions tant judicials com extrajudicials. Recuperació i comunicació de crèdits en procediments concursals instats per tercers.

No dubtis a contactar amb nosaltres si desitges més informació sobre aquest o d’altres serveis.
Et respondrem el més ràpid possible.