Contractació laboral

Assessorament en relació amb la formalització de tot tipus de contractes de treball així com també sobre les diverses vicissituds en què es desenvolupa la relació laboral i, en concret, les condicions de treball, estructura salarial i retribucions, mobilitat geogràfica i funcional, modificacions substancials de les condicions de treball, jornada, vacacions, etc. Faltes i sancions. Resolució de contractes laborals i defensa jurídica en els processos judicials que es puguin plantejar davant la Jurisdicció social.

Alts càrrecs i directius

Contractes laborals d’alta direcció, tenint en compte tota la varietat de pactes i aspectes possibles, construint una solució a la mesura de les necessitat del client. Clàusules de blindatge i no competència, amb la previsió dels seus límits i viabilitat, d’acord amb la llei i l’entorn del mercat. Cessament i extincions de contractes, procediments legals i pràctics, solucions i pactes.

Seguretat Social i sistemes de previsió

Informació i assessorament sobre els ajuts a la contractació previstos en la normativa de la seguretat Social tant en l’àmbit estatal com autonòmic, sobre els règims de la Seguretat Social aplicables a les diverses situacions que es puguin donar al si de l’empresa i anàlisis sobre la correcció de l’enquadrament efectuat. Assessorament en matèria de cotització, amb indicació del tractament legal de cada un dels conceptes retributius existents en l’empresa. Tramitació de recursos administratius i contenciosos davant les actes de liquidació i/o infracció, incoats per la Inspecció de Treball com a conseqüència d’incompliments comesos per l’empresa en matèria de seguretat social. Assessorament en els instruments de previsió social en cas de tancament de l’empresa. Defensa jurídica en les reclamacions derivades de la previsió social empresarial.

Prevenció de riscos laborals

Recursos davant les actes d’infracció incoades per la Inspecció de Treball per incompliments de la normativa específica i/o derivades d’accidents de treball.

Negociació col·lectiva

Negociació de convenis col·lectius i pactes extra estatutaris, acords d’empresa o de centre de treball. Reestructuracions i reorganitzacions, tancaments parcials o totals, acomiadaments col·lectius i tramitació d’expedients de regulació d’ocupació en totes les seves fases. Prejubilacions, sistemes de renda i recol·locacions en acomiadaments col·lectius. Desenvolupament dels procediments legals establerts per a la implantació per l’empresa de les modificacions substancials de caràcter col·lectiu. Relacions amb els representats dels treballadors.

Outsourcing

Dissenys, estratègies i implantació laboral de projectes d’externalització , contractes i subcontractes. Assessorament jurídic laboral per tal de delimitar responsabilitats per part de l’empresa principal en la subcontractació d’obres o serveis, Procediments de canvi de titularitat empresarial i successió d’empreses. Fusions i adquisicions. Assessorament sobre l’adequació laboral dels contractes de prestació de serveis, tant amb empreses com amb particulars.

Accidents laborals i incapacitats

Defensa de perjudicats i víctimes d’accidents de treball i reclamació de les indemnitzacions que corresponguin, sigui per les lesions sofertes, sigui per defunció, tant contra els responsables de l’accident laboral com contra les companyies asseguradores responsables del pagament de la indemnització. Tramitació i reclamació de pensions per incapacitat laboral (gran invalidesa, incapacitat absoluta i les incapacitats permanents total i parcial).

Procediments laborals

Defensa i assistència lletrada tant en via judicial com administrativa prèvia en procediments d’acomiadament i conflictes col·lectius. Reclamacions davant la Jurisdicció social en general (o sigui, totes aquelles altres que siguin resultat de conflictes plantejats contra l’empresa i els seus treballadors durant la vigència de la relació laboral o com a conseqüència de la mateixa).

No dubtis a contactar amb nosaltres si desitges més informació sobre aquest o d’altres serveis.
Et respondrem el més ràpid possible.