Assessorament especialitzat a empreses i professionals del sector immobiliari

Dilatada experiència en l’assessorament a empreses i professionals del sector: promotors, constructors, arquitectes, aparelladors, enginyers, administradors de finques, agents de la propietat immobiliària i altres professionals.

Dret de la propietat immobiliària, registral i hipotecari

Adquisició i pèrdua de la propietat immobiliària. Situacions de copropietat i procediments de divisió de la cosa comuna. Usdefruit, ús, habitació, servitud i propietats especials. Defensa del dret de la propietat (accions declarativa i reivindicatòria de domini, negatòria, divisió de la cosa comuna, interdictes…). Dret immobiliari registral (inscripcions i anotacions al Registre de la Propietat, expedients de domini, terceries…). Hipoteques.

Compravenda, permutes i donació d’immobles

Assessorament i redacció de tota mena de contractes (compravenda, opció de compra, promesa de compravenda, arres, permuta, permuta de solar a canvi d’edificació futura…). Negociacions. Procediments derivats de la contractació en aquesta matèria (compliment i resolució del contracte, elevació a públic del contracte privat, nul·litat i simulació contractual, rescissió per lesió, sanejament i evicció…).

Propietat horitzontal

Constitució d’immobles en règim de propietat horitzontal. Redacció d’actes, d’estatuts i de reglaments de règim interior. Assessorament a comunitats i copropietaris sobre aspectes de la Llei de propietat horitzontal (règim del vot i majories, tipus d’acords comunitaris…). Procediments judicials (impugnació d’acords comunitaris, acció de cessació, reclamacions a propietaris morosos…).

Arrendaments urbans i rústics

Experts en tota mena d’arrendaments (urbans, rústics, subjectes a pròrroga forçosa, LAU del 64, LAU del 94, decret Boyer…). Assessorament i redacció de contractes. Assessorament i redacció de tota mena de documents, notificacions i requeriments. Augments i actualització de la renda. Negociacions amb inquilins. Dret de tanteig, retracte, accés a la propietat i retorn. Tot tipus de procediments (desnonament per expiració del termini pactat o legal, per manca de pagament, per necessitat, per obres consentides, per cessió o sotsarrendament il·legal, per manca d’ús…).

Dret de la construcció

Redacció de contractes. Sol·licitud de permisos, autoritzacions i llicències. Procediments derivats de vicis i defectes de la construcció (vicis ocults, responsabilitat decennal, responsabilitat derivada de la Llei d’ordenació de l’edificació…) i de l’incompliment dels contractes d’obra, entre altres.

Dret urbanístic

Planejament, gestió i legalitat urbanística. Contractes i convenis amb les administracions en matèria urbanística. Expropiacions (procediment ordinari, urgent, de taxació conjunta, reversió i retaxació de béns expropiats… ), juntes de compensació i conservació. Valoració i taxació del sòl.

Intermediació immobiliària

Estem en disposició d’assessorar, valorar i gestionar qualsevol tipus d’operació immobiliària, i actuem com a mediadors.

No dubtis a contactar amb nosaltres si desitges més informació sobre aquest o d’altres serveis.
Et respondrem el més ràpid possible.