Drets fonamentals de la persona

Dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge. Dret de llibertat de premsa i d’informació.

Matrimonial i de Família

Capítols matrimonials. Nul·litats matrimonials. Separacions i divorcis. Mesures provisionals i procediments de modificació de mesures definitives. Dissolució del règim econòmic matrimonial. Parelles de fet. Aliments, guarda i custòdia, pàtria potestat, règim de visites, atribució del domicili familiar. Adopcions. Filiació. Impugnació i reclamació de paternitat. Incapacitacions. Tutela.

Dret de la propietat

Adquisició i pèrdua de la propietat. Usdefruit, ús, habitació, servitud i propietats especials. Situacions de copropietat i procediments de divisió de la cosa comuna. Defensa del dret de la propietat (accions declarativa i reivindicativa de domini, negatòria, interdictes, etc.).Dret immobiliari registral (inscripcions i anotacions al Registre de la Propietat, expedients de domini, terceries…). Hipoteques.

Obligacions i contractes

Assessorament i redacció de tota mena de contractes. Negociacions. Procediments judicials (acció de compliment, extinció, nul·litat, rescissió i resolució de contracte, responsabilitat contractual…). Condicions generals de la contractació. Consumidors i usuaris.

Dret successori

Testaments, codicils i memòries testamentàries. Llegats i legítimes. Particions hereditàries. Expedients de declaració d’hereus. Testamentàries. Procediments successoris.

No dubtis a contactar amb nosaltres si desitges més informació sobre aquest o d’altres serveis.
Et respondrem el més ràpid possible.