«L’extinció dels contractes d’arrendament de local de negoci pactats amb pròrroga forçosa sota la vigència del Reial Decret-Llei 2/1985 (STS de 12 de març de 2015). La jubilació com a causa d’extinció (STS de 15 de juny de 2016).» – Curs d’especialització en arrendaments urbans: darrera jurisprudencia, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Any 2016).

MIQUEL SERRA I CAMÚS

«Precari, desnonament per expiració del termini fixat contractual o legalment, i resolució del contracte per obres no consentides.» – Curs d’arrendaments urbans, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Anys 2017, 2018 i 2019).

MIQUEL SERRA I CAMÚS

«Obres a elements comuns i privatius. Divisió i segregació d’elements privatius. Modificació d’elements comuns. Instal·lació d’ascensors.» – Curs sobre propietat horitzontal a la Llei 5/2015, de 10 de maig, del LLibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Anys 2017, 2018, 2019 i 2020).

MIQUEL SERRA I CAMÚS

«Arrendament i usdefruit» – Cicle de conferències «Els dijous civilitza’t» a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Any 2018).

MIQUEL SERRA I CAMÚS