CONTACTE

Ronda de Sant Pere, 27-1r-2ª
08010 Barcelona

Tel. (+34) 933 437 90

Fax (+34) 933 024 9828

info@bufetserra.com

Deixi'ns la seva informació

i nosaltres el contactarem


  Acepto las condiciones de uso y la Política de Privacidad

  We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
  AcceptPrivacy Settings

  • Català
  • Castellano

  Català

  L’accés o simple utilització del Lloc Web implica l’adhesió com a Usuaris a les Condicions publicades en cada moment al Lloc Web i que estaran disponibles per als Usuaris. En conseqüència, cal llegir atentament aquestes Condicions. En qualsevol moment, podrà guardar o imprimir les Condicions i aconsellem que ho faci així. Abans d’usar els serveis del Lloc Web o de registrar-vos, els Usuaris assumeixen expressament que són persones capaces de discernir, que han entrat al Lloc Web per la seva pròpia voluntat i que no han estat coaccionades, i que la selecció dels serveis que duen a terme la fan pel seu sol i únic compte i risc, acceptant expressament aquestes Condicions, POLÍTICA DE PRIVACITAT i POLÍTICA DE COOKIES, així com aquells altres avisos i instruccions, comunicacions, o condicions particulars, que en cada cas es posi en el seu coneixement .
   
  En relació amb les condicions particulars que regulin altres serveis del Lloc Web, aquestes Condicions completen el que preveuen aquestes condicions particulars en la mesura que no s’hi oposin.
   
  Heu de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a amenaces que fan que no siguin segures. BUFET SERRA SLP adopta totes les mesures de seguretat adequades per a un funcionament correcte del Lloc Web. No obstant això, l’Usuari ha d’adoptar totes les mesures tècniques que li corresponguin per controlar raonablement aquestes amenaces (tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., tenir actualitzats els pegats de seguretat dels navegadors corresponents). Com a Usuari ha de saber que és l’únic i exclusiu responsable de l’ús per part seva del Lloc Web i dels serveis i, conscient d’això, accepta voluntàriament aquesta responsabilitat.

  Castellano

  El acceso o mera utilización del Sitio Web implica la adhesión como Usuarios a las Condiciones publicadas en cada momento en el Sitio Web y que estarán disponibles para los Usuarios. En consecuencia, se deben leer atentamente estas Condiciones. En cualquier momento, podrá guardar o imprimir las Condiciones y aconsejamos que lo así lo haga. Antes de usar los servicios del Sitio Web o de registraros, los Usuarios asumen expresamente que son personas capaces de discernir, que han entrado al Sitio Web por su propia voluntad y que no han sido coaccionadas para ello, y que la selección de los servicios que llevan a cabo la hacen por su sola y única cuenta y riesgo, aceptando expresamente estas Condiciones, POLÍTICA DE PRIVACIDAD y POLÍTICA DE COOKIES, así como aquellos otros avisos e instrucciones, comunicaciones, o condiciones particulares, que en cada caso se ponga en su conocimiento.

  En relación con las condiciones particulares que regulen otros servicios del Sitio Web, estas Condiciones completan lo previsto en esas condiciones particulares en la medida que no se opongan a las mismas.

  Debe saber que las comunicaciones a través de redes abiertas están expuestas a amenazas que hacen que no sean seguras. BUFET SERRA SLP adopta todas las medidas de seguridad adecuadas para un correcto funcionamiento del Sitio Web. No obstante, el Usuario debe adoptar todas las medidas técnicas que le correspondan para controlar razonablemente estas amenazas (tener sistemas actualizados de detección de software malicioso, tales como virus, troyanos, etc., tener actualizados los parches de seguridad de los correspondientes navegadores). Como Usuario debe saber que es el único y exclusivo responsable del uso por su parte del Sitio Web y de los servicios y, consciente de ello, acepta voluntariamente tal responsabilidad.